Vilainių seniūnijos bendruomenių šventėje

Asta RAICEVIČlENĖ

 „Penktadienio vakarą Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus salėje įvyko Vilainių seniūnijos bendruomenių šventė. LR Seimo pirmininko pavaduotoja Virgini­ja Baltraitienė padėką ir dovaną įteikė Vilainių seniūnijos pilietiškiausiam žmogui už prasmingus ir gerus darbus bei atsidavimą Vilainių kraštui - Erikui Visockui Vilainių krašto ūkininkui, ku­ris visada ištiesia pagalbos ran­ką tiems, kam jos reikia.

 

Linkėjo bendruomeniškumo

„Aš sveikinu jus šiandieną su ru­deninių darbų pabaiga, sveikinu su naujų darbų pradžia. Žemdirbiui niekada nėra darbams pabaigos, todėl, kad vienas darbas veja kitą. Kai iškrenta sniegas, kaimo žmo­gus pajunta, kad reikia kažko to­kio, kas pakeistų kasdienį darbą. O tai yra susitikimai su draugais, bendraminčiais, vieno pomėgio žmonėmis. Šiandien jūs, penkios seniūnijos bendruomenės, sudė­tingiausios, todėl kad gyvenate

aplinkui miestą. Dauguma iš jūsų dirba mieste, o į namus grįžta tik poilsiui, permiegoti, tačiau ir čia jūs esate kartu. Aš linkiu jums ben­druomeniškumo, nepamiršti savo šaknų, niekada nepraeikite pro kai­myną, kad ir tolimesnį, nenulen­kę jam galvos, nepasakę jam nuo­širdaus ačiū. Sveikatos jums, pilnų aruodų ir gerų gerų draugų," - su­sirinkusiems į Vilainių seniūnijos bendruomenių šventę sakė rajono meras Rimantas Diliūnas.

LR Seimo pirmininko pavaduo­toja Virginija Baltraitienė, sveiki­nusi Vilainių seniūnijos bendruo­menės žmones, teigė,

jog Vilainių seniūnija viena didžiau­sia mūsų rajone. Šioje seniūnijoje yra visko, įvairiausių įstaigų - stam­besnių, smulkesnių ir labai stambių ūkininkų, kiekvienas savo didesniu ar mažesniu darbu prisideda prie savo krašto, visos seniūnijos ėji­mo į priekį.

„Aš noriu palinkėti, kad visada rastumėm gera. žodį kaimynui, gy­venančiam šalia, žmogui, kuriam galbūt sekasi sunkiau, kad galėtu­mėm jam padėti, prisimintumėm, kad jis yra šalia mūsų. Aš džiaugiuo­si, kad šioje seniūnijoje yra labai daug gerų žmonių, kurie padeda vieni kitiems, supranta ir užjaučia vieni kitus, linkiu, kad jūs visada rastumėt bendrą kalbą", - linkėjo V. Baltraitienė.

 

Kuo turtinga Vilainių seniūnija?

Vilainių seniūnijos seniūnas An­tanas Bružas pastebėjo, kad visą sa­vaitę judėjo bendruomenės, ruošė­si šiai šventei, ieškojo gražiausių ir geriausių savo kūrybos darbų, kurie buvo čia pat, salėje, demonstruoti. Po to kiekviena bendruomenė pri­sistatė atskirai, papasakojo, kuo gy­vena, kokias problemas sprendžia.

Ruduo-derliaus metas. Turtin­ga ir Vilainių seniūnija. Šventybras­čio krašte Šetenių kaimas - žymių asmenų gimtinė. Čia gimė rašyto­jas, poetas, literatūros mokslinin­kas, Nobelio literatūros premijos laureatas Česlovas Milošas, Nepri­klausomos Lietuvos užsienio rei­kalų ministras, diplomatas Juozas Urbšys. Tiskūnų gyvenvietė įsikū­rusi ant gražaus Nevėžio kranto, bendruomenėje daug talentingų ir gabių menui žmonių, stiprių ūki­ninkų. Lančiūnava garsėja švieti­mo įstaigų gausa. Čia gyvena vie­ni stipriausių seniūnijoje ūkininkų daržininkystės srityje. Netoli Aristavos, Taučiūnų kaime, žuvo pir­masis savanoris už Lietuvos lais­vę Povilas Lukšys. Vilainiai garsėja gražiai tvarkomų sodybų gausa, čia veikia rekreacijos ir sporto pra­mogų kompleksas. Na, o norintys laisvalaikį praleisti su daina ir šo­kiu, dalyvauja mėgėjų meno ko­lektyvuose, kurie veikia dviejuose Kėdainių kultūros centro skyriuo­se, esančiuose Vilainių seniūnijos teritorijoje. Tiskūnų skyriuje veikia folkloro ansamblis „Žatasys" ir jau­nimo vokalinė grupė. Vilainių sky­riuje mėgėjų meno veikloje daly­vauja gausus būrys saviveiklininkų -vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė", respublikinės dainų ir šokių šventės dalyvė, vokalinis mo­terų ansamblis „Obelėlė", Lančiū- navos moterų vokalinis ansamblis „Svaja" ir liaudiškos muzikos kape­la „Klevas". Visi kolektyvai aktyviai dalyvauja ne tik Vilainių seniūnijos renginiuose, bet ir rajono kultūri­niame gyvenime.

Šventės metu jos dalyviai papa­sakojo, kuo gyvena kiekviena ben­druomenė atskirai, kuojos yra ben­dros visos kartu.

 

Aristavos bendruomenė

Aristavos bendruomenės cen­tro (vadovas Giedrius Imenevičius) atstovai, rodydami vaizdinę me­džiagą, pakvietė pasisvečiuoti pas aristaviečius. Aristava, prasidėju­si nuo kviečių lauko, išaugoj į dide­lį ir gražų kaimą, kuriame gyvena nuoširdūs žmonės, norintys dirb­ti, veikti, kurti geresnį ir gražesnį gyvenimą. Kiekvieną pavasarį ben­druomenės žmonės dalyvauja švarinimosi akcijoje „Darom", ištisus metus švarina ir gražina savo sody­bas, kad būtų miela patiems ir sve­čiui. Po darbų - susirenka bendruo­se renginiuose. Žiemą paišdykauja Užgavėnių šventėje, aplanko vie­ni kitus. Sužydėjus pavasariui sku­ba sveikinti mamas - ši šventė jau tapo tradicine. Vasarai įsibėgėjus linksminasi Žolinės šventėje, ku­ri suburia ir jaunus, ir senus, išju­dina net rimtuolius. O nusidažius klevams, pabaigę rudenio darbus, džiaugsmais ir rūpesčiais dalina­si vakaronėse. Vykdo ir projektinę veiklą. 2010-aisiais kartu su jauni­mui suorganizavo renginių ciklą „Ir mūsų širdys čia plaka". Jauni­mas susirungė sporto aikštėje, vė­liau - žygis dviračiais tvarkyti ap­leistų kapinaičių. Bublių senkapyje pastatytas vietinio meistro paga­mintas kryžius, malda ir giesmėmis pagerbti ten besiilsintys Bublių kai­mo mirusieji. Baigiamajame rengi­nyje pristatyta aristaviečių darbų ir pasiekimų paroda. Šiais metais Aristava šventė 640-ties metų var­do paminėjimo jubiliejų. Šiai pro­gai įamžinti pastatytas Aristavos riboženklis.

Šiais metais pačios bendruome­nės išsirinko bendruomeniškiausią žmogų. Juos sveikino rajono savival­dybės meras R. Diliūnas ir vicemerė N. Naujokienė. Aristavos bendruomeniškiausiu žmogumi išrinktas ir pasveikintas Laimonas Lukočius.<...>“

Kėdainių garsas, 2011, lapkr. 3, p. 4-5

Parašykite komentarą

© Aristavos bendruomenė. Nuotrauka: Arūnas Gineitis