Vasaros naujienos iš Aristavos bendruomenės

Jolanta TAMAŠAUSKIENE

        Ši vasara Aristavos ben­druomenei ir kaimo jauni­mui buvo kilnių iniciatyvų įgyvendinimo metas: pa­statytas Bublių kryžius, pa­sirūpinta nykstančių kai­mų kapinaitėmis, kultūros namų griuvėsiais, tinklinio aikštele.

 

Projekto tikslas -išliekamoji vertė

Šiais metais išrinkta naujoji Aristavos bendruomenės valdyba ėmėsi energingų žings­nių. Bendruomenės pirminin­ko pareigos patikėtos Giedriui Imenavičiui, UAB „Transpor­to vystymo grupė" darbuoto­jui, pavaduotojo - Laimonui Lukočiui - AB „Lietuvos elek­trinė" direktoriui, kurio dar­bovietė yra Elektrėnuose, o tė­viškė - Aristavoje.

Įdomu tai, kad nuo Arista­vos bendruomenės atskilo veiklios jaunimo bendruomenės atšaka: jaunuoliai savo lydere išrinko Eglę Koreckytę.

Laimono Lukočiaus ir Aris­tavos bendruomenės pastan­gomis šiais metais pagaliau be­veik visai likviduoti kultūros namų griuvėsiai, daugel metų buvę kaimo vaiduokliu.

„Ir mūsų širdys plaka čia" - taip vadinasi Aristavos ben­druomenės projektas, orientuotas į jaunimo aktyvumą, sporto veiklą, kultūros pavel­do išsaugojimą. Šiai bendruo­menei priklausanti Aristavos pagrindinės mokyklos direk­torė Stasė Lukočienė akcen­tavo projekto išliekamąją ver­tę - vertybes, perduodamas iš kartos j kartą. Jaunimas tvarkė nykstančių kaimų kapinaites, buvo pasirūpinta jų įamžini­mu - pastatytas kryžius Bublių senkapyje.

Projektas „Ir mūsų širdys plaka čia", prasidėjęs liepos 17 dieną sporto žaidynėmis, turėtų baigtis spalį fotoparoda „Aristava jaunimo akimis", jaunų kaimo talentų darbų ekspozicijomis.

Nesulaukusi finansavimo iš Savivaldybės Aristavos ben­druomenė sugebėjo įvykdyti tai, ką užsibrėžusi. Reikšmin­gi darbai nuveikti ir renginiai suorganizuoti rėmėjų lėšomis. Ūkininkas Rimantas Žebarauskas suteikė medienos kry­žiui, UAB „Gelvydė" parėmė kuru, Rajono kooperatyvas ir Aristavos žemės ūkio bendro­vė - pinigais, Vilainių seniūni­ja - šienavimo ir kitais darbais.

Projekto sėkmę nulėmė ir komandos susitelkimas - drau­giškai dalijosi darbais bei atsa­komybe bendruomenės narės Ligita, Aldona, Rasuolė, Sta­sė, Juzefą, Sandra, Asta ir kt.

 

Tinklinio aikštelė - ketveriukės iniciatyva

Aristavos tinklinio aikštelės įrengimo iniciatoriai - vietinių jaunuolių ketveriukė - Tautvy­das Martusevičius, Mindaugas Argustas, Justas Galginas ir Deividas Karalius, jau senokai puoselėję šią idėją. Toje aikš­telėje, į kurią atvežti smėlio pasirūpino Vilainių seniūnijos administracija, liepos mėne­sį vyko jaunimo sporto šven­tė - pirmasis minėto projek­to renginys.

Ši tinklinio aikštelė jau spė­jo išpopuliarėti ir tarp miesto jaunimo, su kuriuo susidrau­gavę aristaviškiai ne tik kartu sportuoja, bet ir drauge eina maudytis. Be to, Aristavos jaunimas pasirūpino ir kilnojama futbo­lo aikštele.

 

Senąsias kapinaites sutvarkė jaunimas

Į projektą įsitraukęs Aris­tavos jaunimas ėmėsi netra­dicinės veiklos - sutvarkė aplinkinių nykstančių kaimų kapinaites. Jaunų žmonių pa­garba, parodyta protėvių kapams ir jų atminimui, iki ašarų sujaudino ne vieną aristaviškį. " Dar liepos" mėnesį gausus Aristavos jaunimo būrys, sė­dęs ant Kėdainių verslinin­ko Ruslano Linevo paskolintų dviračių, išsiruošė į talką kai­mų kapinaičių tvarkyti. Nura­vėti, palaistyti, atnaujinti kapai trijų beveik išnykusių kaimų -Aristavėlės, Vaikaičių, Bublių - dar tebenaudojamos ir jau nenaudojamos, bet lankomos kapinaitės.

Prieš pat Žolinę Bublių sen­kapyje pastatytas kryžius šiam kaimui atminti. Bendruomenė dėkinga kryžiaus drožėjui Vidučiui Zemeckui. Per Žoli­nę, kai kryžius buvo pašventin­tas, suplūdo daugybė Aristavos krašto žmonių ir braukė ašarą prisimindami toje žemėje atgu­lusius tėvus, protėvius, kadai­se išvaikščiotus kaimelių takus. Aristavos bendruomenės nariai, atlikę šį kilnų darbą, dėko­ja kėdainietei paminklosaugi­ninkei Violetai Berlėtaitei, be kurios pagalbos nebūtų išsiver­tę. Ši savo ruožtu stebėjosi tuo, kad išnykti pasmerktų kaimelių atminties ženklais susirūpino būtent jaunimas.

Kėdainių garsas, 2010, rugpj. 19, p. 5

Parašykite komentarą

© Aristavos bendruomenė. Nuotrauka: Arūnas Gineitis