Aristava ištroškusi kultūros

Irma BAJORŪNE

Nušurmuliavo Aristavos kaimo šventė, surengta visuomeniniais pagrindais dirbančių entuziastų. Žmonės nevengia savanoriško, neapmokamo darbo, bet nori, kad kaime dirbtų kultūros organizatorius, galintis suburti žmones, vadovauti saviveiklininkams.

 

Dirba nemokamai

Aristavos bendruomenės centro žmonės parengė projektą, pagal kurį savivaldybė skyrė pini­gų riboženkliui pastatyti. Šventę parėmė ir žemės ūkio bendrovė. Rėmėjų skirti pinigai išleisti kon­krečioms reikmėms, o organizato­riai viską nuveikė nemokamai.

 

Mokyklos nebelieka

Kol Aristavoje dirbo pagrin­dinė mokykla, jos kolektyvas ren­gė nemažai renginių, suburdavo bendruomenę.

„Jautėme pareigą neapsiriboti vien mokymu, už tą patį atly­ginimą darėme daugiau, ne vien mokytojo darbą", - prisiminė bu­vusi pagrindinės mokyklos direk­torė Stasė Lukočienė.

Pagrindinės mokyklos Aris­tavoje nebelieka, čia nuo rugsėjo dirbs tik du pradinių klasių kom­plektai, biblioteka. Iš dideliame ir išpuoselėtame mokyklos pastate liekančių darbuotojų kaimo bendruomenė daug nesitiki - dalis iš jų gyvena Kėdainiuose, į Aristavą atvažiuoja tik dirbti.

Kaimo bendruomenė, iki šiol neturėjusi patalpų, uždarius mo­kyklą „praturtėjo" - galės naudo­tis mokyklos pastato antrojo aukš­to patalpomis. Vietos daug, o dirb­ti nėra kam - jau kelerius metus Aristavoje nėra kultūros darbuo­tojo.

 

Kultūra seniūnijoje

Vilainių seniūniją, kurios val­dose yra Aristava, globoja Kėdai­nių kultūros centras. Seniūnijoje veikia šio kultūros centro Vilainių ir Tiskūnų skyriai. Vilainiuose yra 2,75 darbuotojo etatai, Tiskūnuose - du etatai. Vienas iš Vilainių skyriaus darbuotojų vadovauja Lančiūnavos saviveiklininkų ko­lektyvui, taigi ir šioje gyvenvietėje kultūrinis gyvenimas „kvėpuoja".

 

Stinga darbuotojo

„Mūsų kaime gyvena beveik šeši šimtai gyventojų, dabar jau tu­rime erdvias patalpas, o darbuo­tojo nėra", - guodžiasi aristavietė S. Lukočienė.

„Reikia žmogaus, kuris ap­jungtų, organizuotų, taip pat ir sa­viveiklos kolektyvą suburtų", - pa­geidauja aktyvus bendruomenės narys Bronislovas Dromantas.

 

Perskirstys etatus

Rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas patvirtino, jog Arista­vos žmonių pageidavimas yra žino­mas. Įsteigti naują kultūros dar­buotojo etatą nėra galimybės, bet Kėdainių kultūros centras, kuriam priklauso seniūnija, gali perskirs­tyti turimus etatus ir skirti Aristavai aktyvų darbuotoją.

„Prie šio klausimo galvojame grįžti rudenį, kai darbuotojai su­sirinks po atostogų", - pažadėjo K. Stadalnykas.

Kėdainių kultūros centro di­rektoriaus pavaduotoja Genovai­tė Šaučiūnienė, pavaduojanti atostogaujančią direktorę, „Rin­kos aikštei" patvirtino, kad disku­sijos apie etatų perskirstymą bu­vo, tik sprendimas dar nepriimtas.

Rinkos aikštė, 2011, rugpj. 23, p. 6

Parašykite komentarą

© Aristavos bendruomenė. Nuotrauka: Arūnas Gineitis